Thuê

HKTG.ANE12
Thuê 8.000.000
3   2   81.40   N Hoàng Kim Thế Gia Bình Tân
2-7 31 Trương Phước Phan, Bình Tân
HDCG.I2SN01
Thuê 25.000.000
3   2   138m2   ĐN Hado Centrosa Quận 10
5-12 200 Đường 3/2, P.12, Q.10
HDCG.I4EV04
Thuê 25.000.000
2   2   85.57m2   TB Hado Centrosa Quận 10
23-30 200 Đường 3/2, P.12, Q.10
RC.RS7NC12
Thuê 12.000.000
2   2   62,32m2   ĐN Richstar Tân Phú
2-7 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
HDCG.I2SO09
Thuê 20.000.000
2   2   86,69m2   TB Hado Centrosa Quận 10
13-17 200 Đường 3/2, P.12, Q.10
KD.DSEA03A
Thuê 16.000.000
2   2   72.42m2   ĐB
13-17
HDCG.O1SM06
Thuê 19.000.000
1+   1   56,58m2   ĐN Hado Centrosa Quận 10
18-22 200 Đường 3/2, P.12, Q.10
RC.RS4ES10
Thuê 13.000.000
2   2   65,09m2   Đ Richstar Tân Phú
18-22 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
HDCG.J2SH02
Thuê 18.000.000
2   2   85,15m2   ĐB Hado Centrosa Quận 10
13-17 200 Đường 3/2, P.12, Q.10
RC.RS7SM12
Thuê 13.000.000
2   2   63,32m2   TN Richstar Tân Phú
18-22 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
HDCG.O2SA10
Thuê 25.000.000
2+   2   90,67m2   TB Hado Centrosa Quận 10
13-17 200 Đường 3/2, P.12, Q.10
RC.RS3SHNA
Thuê 17.000.000
  1   70,40m2   TB Richstar Tân Phú
1 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
RS.RS5EE06
Thuê 13.000.000
2   2   65,09m2   TN Richstar Tân Phú
18-22 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú