Tân Phú

RC.RS7SA01
Bán 2.500.000.000
1+   1   52,95 m2   TB Richstar Tân Phú
13-17 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
RC.RS6SO06
Bán 2.850.000.000
2   2   65,09m2   ĐN Richstar Tân Phú
13-18 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
RC.RS7SM10
Bán 2.650.000.000
1+   1   52,95 m2   TN Richstar Tân Phú
18-22 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
RC.RS4SS12
Bán 2.950.000.000
2   2   65.09m2   Đ Richstar Tân Phú
8-12 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
RC.RS7SA04
Bán 3.720.000.000
3   2   90,81m2   Đ Richstar Tân Phú
13-17 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
RC.RS6SO13
Bán 3.500.000.000
3   2   83,76m2   TN Richstar Tân Phú
13-17 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
RC.RS5SA01
Bán 2.450.000.000
1+   1   52.95m2   TB Richstar Tân Phú
13-18 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
RC.RS5ES04
Bán 3.350.000.000
3   2   83,76m2   TN Richstar Tân Phú
18-22 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
RC.RS6SO07
Bán 3.200.000.000
2   2   65,09m2   ĐN Richstar Tân Phú
13-17 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
RC.RS3ES09
Bán 3.120.000.000
2   2   65,09m2   T Richstar Tân Phú
18-22 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
RC.RS7NA12
Bán 2.950.000.000
2   2   63.32m2   TN Richstar Tân Phú
3-7 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
RC.RS6NV14
Bán 4.420.000.000
3   2   83,76m2   ĐB Richstar Tân Phú
8-12 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
RC.RS6ES12
Bán 2.950.000.000
2   2   63,32m2   TN Richstar Tân Phú
18-22 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
RC.RS7NH12
Bán 2.970.000.000
2   2   63,32m2   TN Richstar Tân Phú
2-7 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
RC.RS7SH17
Bán 3.100.000.000
2   2   63,32m2   ĐB Richstar Tân Phú
13-17 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
RC.RS7NM16
Bán 3.100.000.000
2   2   65,09m2   ĐB Richstar Tân Phú
8-12 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
RC.RS4SO13
Bán 4.300.000.000
3   2   97m2   T Richstar Tân Phú
13-17 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
RC.RS3SHNA
Bán 4.800.000.000
  1   70,40m2   TB Richstar Tân Phú
1-2 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
RC.RS7SA08
Bán 3.800.000.000
3   2   81,99m2   ĐN Richstar Tân Phú
13-17 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
RS.RS7EN02
Bán 2.700.000.000
1+   1   52,95m2   TB Richstar Tân Phú
18-22 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
1 2