Bình Tân

HKTG.ASV02
Bán 3.300.000.000
4   3   149.84m2   Đ Hoàng Kim Thế Gia Bình Tân
Tầng 19-22 31 Trương Phước Phan, Bình Tân
HKTG.AES04
Bán 3.350.000.000
4   4   145,10m2   T Hoàng Kim Thế Gia Bình Tân
19-22 31 Trương Phước Phan, Bình Tân
HKTG.ASA12
Bán 2.450.000.000
3   2   81,4m2   N Hoàng Kim Thế Gia Bình Tân
13-17 31 Trương Phước Phan, Bình Tân
HKTG.ASM03
Bán 2.250.000.000
3   2   74,98m2   ĐN Hoàng Kim Thế Gia Bình Tân
13-18 31 Trương Phước Phan, Bình Tân
HKTG.BSV01
Bán 3.100.000.000
4   4   135,59   N Hoàng Kim Thế Gia Bình Tân
19-22 31 Trương Phước Phan, Bình Tân
HKTG.CSH03
Bán 2.450.000.000
3   2   82,38m2   T Hoàng Kim Thế Gia Bình Tân
13-18 31 Trương Phước Phan, Bình Tân